Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

Regulamin obowiązujacy w schronisku

Regulamin obowiązujący w schronisku św. Brata Alberta prowadzonym przez Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

1.Schronisko jest domem czasowego pobytu dla bezdomnych mężczyzn.

2.Pobyt w schronisku św. Brata Alberta powinien dopomóc w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie i zdobyciu pełnej niezależności poprzez modlitwę, pracę, całkowitą abstynencję i czynny udział  w   życiu wspólnoty.

3.Prawo do korzystania w schronisku mają osoby z terenu całego kraju, kierowane przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje kościelne, szpitale, zakłady karne, organy porządkowe i osoby prywatne. Kierownik ma obowiązek sprawdzić, czy zgłaszający się jest faktycznie bezdomny.

4.Koordynatorem całości życia i pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej w schronisku jest kierownik Schroniska, który działa w oparciu o pomoc opiekunów, opiekę duchową sprawuje kapelan. Nadzór nad działalnością organizacyjną sprawuje prezes Koła i Zarząd Koła zabezpieczając byt domu.

5.Bezpośrednimi przełożonymi mieszkańców są opiekunowie, którzy pełnią dyżury w ciągu całej doby według ustalonego porządku i oni załatwiają wszelkie sprawy związane z codziennym życiem. W sprawach spornych mieszkańcy schroniska mają prawo do interwencji u kierownika schroniska, a w przypadkach sporu z kierownikiem – u Prezesa Koła , Zarządu Koła.

6.Na terenie schroniska mogą przebywać poza etatowymi pracownikami i jego mieszkańcami jedynie ci, którzy uzyskali zgodę Zarządu Koła lub kierownika .

7.Mieszkańcy schroniska mają prawo do opieki duszpasterskiej, medycznej i socjalnej oraz pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych w miarę możliwości Towarzystwa Pomocy im.   św. Brata Alberta.

8.Każdy mieszkaniec powinien mieć swoje łóżko ze swobodnym do niego dostępem.

9.Czas pobytu w schronisku jest różny i zależy od sytuacji danej osoby.

10.Pobyt w schronisku jest odpłatny. Mieszkaniec wnosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% otrzymywanych stałych dochodów – nie więcej niż całkowity koszt utrzymania. W przypadku pokrycia pobytu częściowo pozostałą kwotę dopłaca rodzina lub Gmina ostatniego miejsca stałego meldunku. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Koła może zwolnić mieszkańca od częściowej opłaty.

11.Wszystkie osoby zdolne do określonej pracy, zobowiązane są przepracować na rzecz schroniska w wymiarze od 6 do 8 godzin dziennie. Kierownik schroniska może zwolnić od pracy ze względu na stan zdrowia. Odmawiający pracy rezygnuje tym samym z pobytu w schronisku.

12.Osoby nadużywające alkoholu a mający źródło dochodu zobowiązane są przekazać pieniądze do depozytu, z których dokonywane będą zakupy na jego potrzeby przez upoważniona osobę.

13.Każda osoba zamieszkująca w Schronisku św. Brata Alberta winna stosować się do zaleceń kierownictwa, przyczyniając się do wytworzenia rodzinnej atmosfery, zwracając przy tym uwagę na samodyscyplinę i samowychowanie.

14.Kazdy mieszkaniec zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu i ustaleń zawartych w załączniku nr 1. Załącznik ten jest oświadczeniem, które każdy przebywający w schronisku musi podpisać i przestrzegać.

15.Mieszkańcy schroniska zobowiązani są do właściwego odnoszenia się do przełożonych.

16.Mieszkańcy mają prawo do utworzenia samorządu, który będzie reprezentował ich interesy wobec kierownictwa domu i zarządu koła, a także wspomagał przełożonych w prowadzeniu schroniska.

17.Wnioski Samorządu Mieszkańców rozpatruje kierownik schroniska, który wydaje decyzję. Od powyższej decyzji istnieje możliwość odwołania się do Zarządu Koła. Decyzja zarządu jest ostateczna i nieodwołalna.

18.Mieszkańcy, którzy naruszyli przepisy regulaminu i którzy zostali zawieszeni w prawach mieszkańca, mogą pozostać na okres próbny w wydzielonej sali bez możliwości korzystania innych uprawnień mieszkańca. Podlegają oni szczególnemu nadzorowi kierownika i w pierwszym rzędzie mogą być usunięci.

19.Jak w każdej ludzkiej wspólnocie, tak i w Schronisku św. Brata Alberta stosuje się system nagród i kar:

                                    NAGRODY ZA WZOROWE ZACHOWA

-pochwała opiekuna

-pochwała kierownika,

-pochwała wobec wspólnoty,

-pochwała wobec przedstawicieli Zarządu Koła,

-nagroda rzeczowa i inne wyróżnienia.

                                     KARY ZA NARUSZENIE REGULAMINU

-upomnienie,

-nagana opiekuna,

-nagana kierownika,

-nagana wobec przedstawicieli Zarządu Koła,

-przeniesienie do innej sali, na inne łóżko, materac,

-zakaz wyjścia,

-dodatkowa praca,

-opuszczenie schroniska,

-zakaz powrotu do schroniska.

20.Ramowy porządek dnia w schronisku

- pobudka o godz.   7.30

-msza św. godz.   8.00

-śniadanie o godzinie  8.30

-praca w schronisku   w godzinach 9.00-12.00

-modlitwa przed obiadem – Anioł Pański

-obiad o godzinie 12.30

-czas rekreacyjno-wolny lub zaplanowany,

-dalsza praca w schronisku w przypadkach awaryjnych, szczególnych,

-modlitwa różańcowa o godzinie 18.00

-kolacja o godzinie 18.30

-czas wolny,

-cisza nocna o godzinie 22.00

21.Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu.

  1. Kierownik schroniska interpretuje regulamin. W przypadkach wątpliwych wnioskuje do zarządu   o jego wyjaśnienie.
  2. Kierownictwo domu w zakresie swoich kompetencji może zwalniać z pewnych przepisów regulaminu i to w poszczególnych przypadkach i dla słusznego powodu.
  3. Każda osoba przyjmowana do wspólnoty schroniska zapoznaje się z regulaminem i zasadami życia i podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobytu i obowiązującymi ustaleniami.
  4. Regulamin odczytuje się i omawia na okresowych spotkaniach z opiekunami.
  5. Regulamin powinien być umieszczony na widocznym miejscu i znany wszystkim mieszkańcom.
  6. Za zachowaniem regulaminu winni czuć odpowiedzialność wszyscy domownicy.

                      

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest

1.Oswiadczenie mieszkańca zał. Nr 1