Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
KRS  0000311370
 1%
Dlaczego dla Nas

Konkurs grantowy fundacji Dbam o zdrowie

Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Pępicach zostało Laureatem V edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

Budżet projektu w wysokości 7.500 zł przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” w naszej organizacji skorzysta łącznie 50 osób. Projekt dedykowany będzie osobom bezdomnym i potrwa do końca lutego 2018 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

Nasza Organizacja znalazła się w gronie 59 Laureatów Konkursu Grantowego 2017, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Projekt jest realizowany przez nas po raz trzeci.

Regulamin obowiązujacy w schronisku

Regulamin obowiązujący w schronisku św. Brata Alberta prowadzonym przez Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

1.Schronisko jest domem czasowego pobytu dla bezdomnych mężczyzn.

2.Pobyt w schronisku św. Brata Alberta powinien dopomóc w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie i zdobyciu pełnej niezależności poprzez modlitwę, pracę, całkowitą abstynencję i czynny udział  w   życiu wspólnoty.

3.Prawo do korzystania w schronisku mają osoby z terenu całego kraju, kierowane przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje kościelne, szpitale, zakłady karne, organy porządkowe i osoby prywatne. Kierownik ma obowiązek sprawdzić, czy zgłaszający się jest faktycznie bezdomny.

4.Koordynatorem całości życia i pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej w schronisku jest kierownik Schroniska, który działa w oparciu o pomoc opiekunów, opiekę duchową sprawuje kapelan. Nadzór nad działalnością organizacyjną sprawuje prezes Koła i Zarząd Koła zabezpieczając byt domu.

5.Bezpośrednimi przełożonymi mieszkańców są opiekunowie, którzy pełnią dyżury w ciągu całej doby według ustalonego porządku i oni załatwiają wszelkie sprawy związane z codziennym życiem. W sprawach spornych mieszkańcy schroniska mają prawo do interwencji u kierownika schroniska, a w przypadkach sporu z kierownikiem – u Prezesa Koła , Zarządu Koła.

6.Na terenie schroniska mogą przebywać poza etatowymi pracownikami i jego mieszkańcami jedynie ci, którzy uzyskali zgodę Zarządu Koła lub kierownika .

7.Mieszkańcy schroniska mają prawo do opieki duszpasterskiej, medycznej i socjalnej oraz pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych w miarę możliwości Towarzystwa Pomocy im.   św. Brata Alberta.

8.Każdy mieszkaniec powinien mieć swoje łóżko ze swobodnym do niego dostępem.

9.Czas pobytu w schronisku jest różny i zależy od sytuacji danej osoby.

10.Pobyt w schronisku jest odpłatny. Mieszkaniec wnosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% otrzymywanych stałych dochodów – nie więcej niż całkowity koszt utrzymania. W przypadku pokrycia pobytu częściowo pozostałą kwotę dopłaca rodzina lub Gmina ostatniego miejsca stałego meldunku. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Koła może zwolnić mieszkańca od częściowej opłaty.

11.Wszystkie osoby zdolne do określonej pracy, zobowiązane są przepracować na rzecz schroniska w wymiarze od 6 do 8 godzin dziennie. Kierownik schroniska może zwolnić od pracy ze względu na stan zdrowia. Odmawiający pracy rezygnuje tym samym z pobytu w schronisku.

12.Osoby nadużywające alkoholu a mający źródło dochodu zobowiązane są przekazać pieniądze do depozytu, z których dokonywane będą zakupy na jego potrzeby przez upoważniona osobę.

13.Każda osoba zamieszkująca w Schronisku św. Brata Alberta winna stosować się do zaleceń kierownictwa, przyczyniając się do wytworzenia rodzinnej atmosfery, zwracając przy tym uwagę na samodyscyplinę i samowychowanie.

14.Kazdy mieszkaniec zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu i ustaleń zawartych w załączniku nr 1. Załącznik ten jest oświadczeniem, które każdy przebywający w schronisku musi podpisać i przestrzegać.

15.Mieszkańcy schroniska zobowiązani są do właściwego odnoszenia się do przełożonych.

16.Mieszkańcy mają prawo do utworzenia samorządu, który będzie reprezentował ich interesy wobec kierownictwa domu i zarządu koła, a także wspomagał przełożonych w prowadzeniu schroniska.

17.Wnioski Samorządu Mieszkańców rozpatruje kierownik schroniska, który wydaje decyzję. Od powyższej decyzji istnieje możliwość odwołania się do Zarządu Koła. Decyzja zarządu jest ostateczna i nieodwołalna.

18.Mieszkańcy, którzy naruszyli przepisy regulaminu i którzy zostali zawieszeni w prawach mieszkańca, mogą pozostać na okres próbny w wydzielonej sali bez możliwości korzystania innych uprawnień mieszkańca. Podlegają oni szczególnemu nadzorowi kierownika i w pierwszym rzędzie mogą być usunięci.

19.Jak w każdej ludzkiej wspólnocie, tak i w Schronisku św. Brata Alberta stosuje się system nagród i kar:

                                    NAGRODY ZA WZOROWE ZACHOWA

-pochwała opiekuna

-pochwała kierownika,

-pochwała wobec wspólnoty,

-pochwała wobec przedstawicieli Zarządu Koła,

-nagroda rzeczowa i inne wyróżnienia.

                                     KARY ZA NARUSZENIE REGULAMINU

-upomnienie,

-nagana opiekuna,

-nagana kierownika,

-nagana wobec przedstawicieli Zarządu Koła,

-przeniesienie do innej sali, na inne łóżko, materac,

-zakaz wyjścia,

-dodatkowa praca,

-opuszczenie schroniska,

-zakaz powrotu do schroniska.

20.Ramowy porządek dnia w schronisku

- pobudka o godz.   7.30

-msza św. godz.   8.00

-śniadanie o godzinie  8.30

-praca w schronisku   w godzinach 9.00-12.00

-modlitwa przed obiadem – Anioł Pański

-obiad o godzinie 12.30

-czas rekreacyjno-wolny lub zaplanowany,

-dalsza praca w schronisku w przypadkach awaryjnych, szczególnych,

-modlitwa różańcowa o godzinie 18.00

-kolacja o godzinie 18.30

-czas wolny,

-cisza nocna o godzinie 22.00

21.Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu.

  1. Kierownik schroniska interpretuje regulamin. W przypadkach wątpliwych wnioskuje do zarządu   o jego wyjaśnienie.
  2. Kierownictwo domu w zakresie swoich kompetencji może zwalniać z pewnych przepisów regulaminu i to w poszczególnych przypadkach i dla słusznego powodu.
  3. Każda osoba przyjmowana do wspólnoty schroniska zapoznaje się z regulaminem i zasadami życia i podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobytu i obowiązującymi ustaleniami.
  4. Regulamin odczytuje się i omawia na okresowych spotkaniach z opiekunami.
  5. Regulamin powinien być umieszczony na widocznym miejscu i znany wszystkim mieszkańcom.
  6. Za zachowaniem regulaminu winni czuć odpowiedzialność wszyscy domownicy.

                      

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest

1.Oswiadczenie mieszkańca zał. Nr 1

 

1% Dlaczego dla Nas ?

Dlaczego dla nas?

1.Poprzez naszą działalność ludzie nie umierają na ulicy

   -każdemu człowiekowi należy się „suchy kąt i ciepła strawa i nie jest to kwestia miłosierdzia ale sprawiedliwości”

2.Pomoc udzielana jest w sposób kompleksowy: „co do ciała i co do duszy”

  - kształtowanie charakterów /pozytywne zmiany osobowościowe, pozwalające na pełne usamodzielnienie, poprzez stosowanie  starej reguły benedyktyńskiej:” modlitwa i praca”

  - materialna, medyczna, prawna

3.Wszystkich wspierających nas w jakikolwiek sposób polecamy w naszych codziennych modlitwach ( szczególnie w godzinie Bożego Miłosierdzia podczas wspólnej adoracji Naj. Sakramentu i w każdą 1-szą sobotę miesiąca – Msza Sw. za ofiarodawców i Nabożeństwo 1-szej soboty).

4.Każde wsparcie to udział w dziele zbawczym, a ponieważ ” wielka jest radość w niebie z powodu jednego grzesznika który się nawraca” – to ta RADOŚĆ  Boga sprawi, że  w dzień sądu zapomni On o wielu naszych grzechach ( por. Jk 5, 20; list św. Klemensa I , św. Franciszka z Asyżu, kazanie św. Fulgencjusza itp.).

5.35 lat naszej działalności na rzecz ludzi bezdomnych.

   - w chwili obecnej siedmiu pracowników z 30-to letnim doświadczeniem ,w tym dwóch wolontariuszy na pełny etat

   - opiekunowie mieszkają z podopiecznymi, w tym wykwalifikowany terapeuta od uzależnień, przez co zwiększone są możliwości oddziaływania

6. Wykorzystujemy fundusze gminne, wojewódzkie, ministerialne i europejskie

 - w ostatnich trzech latach zrealizowaliśmy  kilka projektów
7. Poszerzyliśmy zakres naszej działalności rozdając żywność dla najbardziej potrzebujących naszej gminy Skarbimierz pozyskaną z O.B.Ż

8. Zostaliśmy docenieni przez innych

 - kilkakrotne nominacje na społecznika roku województwa opolskiego i wyróżnienia : w roku 2001 statuetki „ Bliźniemu Swemu” z Zarządu Głównego TPBA, w roku 2004 postać roku powiatów brzeskiego i namysłowskiego, w roku 2006 złota spinka w kategorii postawa społeczna, tytuł przyjaciela fizjoterapii Politechniki Opolskiej w roku 2012, Złoty Krzyż Zasługi z roku 2007 wręczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w 2010 r. wyróżnienie nadane przez Wojewodę Opolskiego w konkursie „ Kapitalni w Opolskiem” za projekt w kategorii- „Promocja integracji społecznej”

Informacje o podatku 1 %
        Na mocy ustawy z dnia 12.08.2008 roku dla podmiotu Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta dokonano wpisu do rejestru Stowarzyszeń numer KRS 0000311370.
Z tego tytułu każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizyczynych może przekazać 1 % podatku należnego obliczonego w zeznaniu podatkowym w danym roku .
Osoba wyrażająca chęć skorzystania z z tej formy rozliczeń powinna wpisać  nasz numer: KRS 0000311370 

Nasza historia

GENEZA POWSTANIA SCHRONISKA ŚW.BRATA ALBERTAhistoria

Początki schroniska w Pępicach sięgają daty 23 marca 1983 r. Wtedy to Janina i Szymon Winiarzowie pod namową swych synów a jednocześnie braci zakonnych przyjęli pierwszego podopiecznego będącego mieszkańcem jedynego w Polsce schroniska przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. W 1984 r. państwo Winiarzowie oddali swój dom-dorobek całego życia-Towarzystwu Pomocy im. św .Brata Alberta tworząc tym samym oficjalnie pierwsze schronisko w domu prywatnym, pierwsze na wsi , pierwsze i jedyne prowadzone przez trzech braci rodzonych a jednocześnie zakonnych , mówiąc prosto braci jednej krwi i jednej reguły. W 1986 r. br. Ryszard rozpoczął starania w celu założenia Koła Brzeskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta co jeszcze tego roku zakończyło się sukcesem .Od dnia założenia opiekunami są Bracia Pocieszyciele z Getsemani , a Janina i Szymon Winiarzowie biorą czynny udział w jego tworzeniu .Swój ogromny wkład wnoszą także pracownicy koła oraz wolontariusze. W roku 2008 Koło Brzeskie uzyskało osobowość prawną.

 

       ZGROMADZENIE BRACI POCIESZYCIELI Z GETSEMANI        

Aby otoczyć bezdomnych stosowną i stałą opieką duchową w schronisku w Pępicach zostaje powołane do życia i erygowane przez Kurię Archidiecezji Wrocławskiej Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani do którego wstępują synowie p. Winiarzy: br. Andrzej ,br. Ryszard ,i jako kapłan o. Zbigniew . Przez pewien czas posługuje również br. Antoni Wilga. Utworzenie placówki było zgodne z wyraźną sugestią Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, który chciał temu miejscu nadać wymiar formalno-prawny. Getsemani jest to miejsce w Ogrodzie Oliwnym ,gdzie Pan Jezus modlił się przed pojmaniem i męką .W ciężkiej dla siebie chwili pozostał sam, bo Apostołowie posnęli. Trzykrotnie budzi ich mobilizuje do czujności i modlitwy, ale bezskutecznie. Należący do Zgromadzenia mają zrobić wszystko , aby Jezus nie pozostawał sam w drugim człowieku. I tak jak kiedyś Jezus w Getsemani leżał przywarty do ziemi cierpieniem , tak i dzisiaj nadal leży na ulicach naszych miast w drugim człowieku i nie może pozostać sam. I jak to zaznaczył nasz święty patron , nie jest to kwestia dobroczynności ale sprawiedliwości. Staramy się zatem pocieszyć cierpiącego Jezusa w drugim człowieku, pozostawionym przez innych na ulicy, przytłoczonym ciężarem życia i własnej słabości żebrzącym o miłość.               

 

 

 

 

Kontakt

Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy

im.Św. Brata Alberta

Pępice 81

49-317 Pępice

tel/fax: 77 412 39 87

NIP: 747 151 47 13

Regon: 160227308

konto bankowe PKO SA Brzeg 30 1020 3668 0000 5302 0008 6777
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Kontakt